Privacy en cookies

Loohuis Service valt onder de Loohuis Installatiegroep.

Wie is Loohuis Installatiegroep?
Loohuis Installatiegroep is een dynamisch en solide familiebedrijf met bedrijven in Fleringen, Heeten, Hengelo, Hardenberg, Raalte, Zwolle, Apeldoorn, Almelo (2x), Denekamp en Rheine (D). Met circa 480 medewerkers bieden we opdrachtgevers een professionele en geïntegreerde aanpak voor ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van alle technische installaties in woningen, woongebouwen, utiliteitsbouw en industrie. Een familiebedrijf met een historie vanaf 1953.

Loohuis Installatiegroep neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Loohuis Installatiegroep B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) klanten, medewerkers en leveranciers van Loohuis Installatiegroep. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Loohuis Installatiegroep worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens verwerkt Loohuis Installatiegroep en met welk doel?
Loohuis Installatiegroep verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt Loohuis Installatiegroep van haar medewerkers identiteitsgegevens, salarisgegevens voor het betalen van salaris, opleidingsgegevens en verslagen beoordeling en functioneren medewerker voor de ontwikkeling van de medewerkers en verzuimgegevens voor verzuimpreventie. Van haar klanten verwerkt Loohuis Installatiegroep onder andere gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Daarnaast is Loohuis Installatiegroep soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Loohuis Installatiegroep zich op een gerechtvaardigd belang.

Loohuis Installatiegroep verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld gegevens van medische keuringen voor specifieke functies, en indien hiertoe voor Loohuis Installatiegroep een wettelijke grondslag bestaat.

Wanneer deelt Loohuis Installatiegroep persoonsgegevens?

Delen binnen Loohuis Installatiegroep
Loohuis Installatiegroep deelt persoonsgegevens binnen Loohuis Installatiegroep alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers
Loohuis Installatiegroep deelt in sommige gevallen persoonsgegevens van medewerkers met opdrachtgevers. Denk hierbij aan mandagenregisters voor aannemers. Hiervoor hebben we standaardbepalingen met betrekking tot privacy opgenomen in de algemene voorwaarden, overeenkomst of inkoopvoorwaarden.

Delen met andere partijen
Loohuis Installatiegroep schakelt leveranciers in die persoonsgegevens nodig hebben ten behoeve van de dienstverlening aan klanten. Hiervoor hebben we standaardbepalingen met betrekking tot privacy opgenomen in de algemene voorwaarden, overeenkomst of inkoopvoorwaarden.

Loohuis Installatiegroep werkt met externe partijen samen, die diensten aanbieden, waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld Arbodienst, Visma en opleidingsinstituten. Loohuis Installatiegroep maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, eventueel via een verwerkers- of medeverantwoordelijkheids-overeenkomst.

Loohuis Installatiegroep verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Hoe lang bewaart Loohuis Installatiegroep persoonsgegevens?
Loohuis Installatiegroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is Loohuis Installatiegroep gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Loohuis Installatiegroep de persoonsgegevens uit haar systemen.

Welke rechten hebben betrokkenen?
Loohuis Installatiegroep respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Loohuis Installatiegroep kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

 • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Inzage in persoonsgegevens;
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Verwijdering van persoonsgegevens als Loohuis Installatiegroep deze niet langer nodig heeft;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Loohuis Installatiegroep of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
 • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan Loohuis Installatiegroep zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
 • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Loohuis Installatiegroep bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Loohuis Installatiegroep kan hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.

Betrokkenen kunnen contact opnemen met Systeembeheer van Loohuis Installatiegroep via s.grootelaar@loohuisgroep.nl of via 0546-629696. Ook met betrekking tot klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de Systeembeheer.

Hoe beveiligt Loohuis Installatiegroep persoonsgegevens?
Loohuis Installatiegroep treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen.

Loohuis Installatiegroep heeft in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot Loohuis Installatiegroep medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Betrokkenen kunnen zelf bijdragen aan de bescherming van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld hun eigen account met een sterk wachtwoord te beveiligen.

Hoe zit het met persoonsgegevens en de website?
Zie voor meer informatie over persoonsgegevens en de website onze PRIVACYVERKLARING WEBSITE hieronder.

Contact opnemen met Loohuis Installatiegroep?
Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot het Loohuis Installatiegroep in Fleringen, te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Loohuis Installatiegroep B.V. Pastoor Boddestraat 18 7666 LB Fleringen 0546-629696

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging? In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht Loohuis Installatiegroep daarover zo spoedig mogelijk te informeren via s.grootelaar@loohuisgroep.nl onder vermelding van ‘Data-lek’ in de onderwerp regel van het bericht.

Wijziging Privacy Verklaring Loohuis Installatiegroep kan dit privacy statement aanpassen. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 22 juni 2021.

PRIVACYVERKLARING WEBSITE

Loohuis Installatiegroep B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Loohuis Installatiegroep B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Loohuis Installatiegroep B.V. verstrekt. Loohuis Installatiegroep B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Loohuis Installatiegroep B.V. gegevens nodig heeft
Loohuis Installatiegroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Loohuis Installatiegroep B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technische dienstverlening.

Hoe lang Loohuis Installatiegroep B.V. gegevens bewaart
Loohuis Installatiegroep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Loohuis Installatiegroep B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Loohuis Installatiegroep B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Loohuis Installatiegroep B.V. te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Loohuis Installatiegroep B.V. heeft hier geen invloed op.

Loohuis Installatiegroep B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Loohuis Installatiegroep B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar s.grootelaar@loohuisgroep.nl. Loohuis Installatiegroep B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Loohuis Installatiegroep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Loohuis Installatiegroep B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loohuis Installatiegroep B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loohuis Installatiegroep B.V. op via s.grootelaar@loohuisgroep.nl.

Loohuis Installatiegroep B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 44, 7650 AA Tubbergen
Vestigingsadres: Pastoor Boddestraat 18, 7666 LB Fleringen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08160584
Telefoon: 0546-629696
E-mailadres: groep@loohuisgroep.nl
Website: www.loohuisgroep.nl